Podisul Moldovei

Limite:

  • V- Carpaţii Orientali,Valea Moldovei şi Culoarul Siretului
  • E- râul Prut
  • S- Câmpia Română
  • N- graniţa cu Ucraina.

Caracteristici:

– este cea mai întinsă unitate de podiş din ţară

– depozitele sedimentare mai recente stau pe un funda- ment foarte vechi al Platformei Est-Europene, iar parte sudică, pe un fundament asemănător Pod. Dobrogei

– rocile sunt dispuse orizontal sau au o înclinare foarte redusă. Porţiunile mai înalte (500-600m) se dezvoltă pe roci mai dure(gresii,conglomerate),iar cele mai joase (200-300m), pe un substrat predominant din argile.

– alunecări de teren datorate substratului argilos, acumu-  lării apei, defrişărilor şi păşunatului excesiv

Subdiviziuni:

  • Podişul Sucevei – relief mai diversificat (Depres. Rădăuţi, Pod.Sucevei)
  • C. Moldovei (Jijiei) -zonă agricolă,iazuri pe râuri
  • Podişul Bârladului – N-Pod.Central Moldovenesc,   S- Colinele Tutovei (succesiune de dealuri şi văi paralele, care coboară de la N spre S)

-forme de relief abrupte – cueste/coaste (Coasta Iaşilor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>