Clima Romaniei

Etajul de climă Temperatu-ra medie anuală Tempera-tura maximă(media anuală) Temperatu-ra minimă(media anuală) Precipitaţii medii anuale Altitudinea treptei de relief Unitatea de relief Influenţe climatice Observaţii
Climat litoral şi de deltă 11˚C +37,5˚C -25,6˚C 450mm/an < 100 m Delta Dunării, Lunca Dunării şi o fâşie îngustă de litoral Influenţe pontice Max de precipitaţii în 24h – 690,6 mm (1926) – loc. C.A. Rosetti
Climat de câmpie (moderat) 10˚-11˚C 42,5˚C (1950)- Jimbolia -37,5˚C(1963)

Timişoara

530-700 mmm/an  

< 200 m

Câmpia de Vest Influenţe oceanice (atlantice) Parametrii climatici sunt uşor diminuaţi
<500 mm/an în C. Olteniei Câmpia Olteniei Influenţe submediteraneene Dominante în partea de vest a acestei regiuni.
Climat de câmpie (accentuat) 10˚- 11˚C 44,5˚C (1951) – loc. Ion Sion - 35˚C (1942)Snagov < 500 mm/an < 350 m Câmpia Română la est de Olt până la Dunăre şi Siret Influenţe de ariditate Iarna se resimte influenţa Crivăţului; bat vânturi din nord şi nord-est
  

Climat de dealuri joase şi podiş

 

 

8˚-10˚ C

 

 

 

cca 21˚ C

 

 

cca – 3˚C

 

 

500 – 600 mm/an

 

 

200 – 500 m

Dealurile de Vest;Depresiunea Transilvaniei Influenţe oceanice Bat vânturile de Vest
Podişul Moldovei Influenţe de ariditate (C.Moldovei şi Pod. Bârladului)
Podişul Getic Influenţe de tranziţie Influenţe submediteraneene la contactul cu Pod. Mehedinţi
Podişul Mehedinţi Influenţe submediteraneene Climatic este o regiune mai caldă decât media pe ţară
  

Climat de dealuri înalte

 

6˚-8˚ C

 

20˚ C

 

-3˚C/ -4˚C

 

600 – 850 mm/an

 

500 – 800 m

Subcarpaţii Getici şi de Curbură Influenţe de tranziţie Efecte foehnale în zona de Curbură
Subcarpaţii Moldovei Influenţe de ariditate se manifestă vânturi uscate 
Podişul Moldovei Influenţescandinavo-baltice Podişul Sucevei
 Climat montan 2˚-6˚/7˚C 12˚-19˚C -4˚/-8˚ C 800 -1000 mm/an 800– 1800m Carpaţii Occidentali şi Meridionali Influenţe oceanice Local precipiaţiile depăşesc 1200 mm/an
Nordul Carpaţilor Orientali Influenţescandinavo-baltice
 Climat alpin 0˚ – 2˚ C 2˚ – 10˚ C -8˚/-10˚ C > 1200 mm/an > 1800 m Carpaţii Meridionali  Influenţe de tranziţie Bat vânturi puternice, iar precipitaţiile sunt majoritar solide.
Carpaţii Orientali Influenţescandinavo-baltice

şi de ariditate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>