PARTICULARITĂŢILE  BIOPEDOGEOGRAFICE  ALE ROMÂNIEI ŞI EUROPEI

 

 

harta-fauna-romaniei2-300x230

Elementele biopedogeografice sunt: vegetaţia, fauna şi solurile

Caracteristici generale

 • sunt determinate de climă în special Þformaţiuni biopedogeografice zonale;       dar şi de relief Þ formaţiuni biopedogeografice azonale
 • sunt interdependente
 • activitatea antropică a influenţat negativ elementele biopedogeografice mai ales prin despăduriri
 • există un mozaic de tipuri biopedogeografice dispuse în trepte concentrice  impuse de relief
 • poziţia pe Glob în cadrul zonei temperate include România în zona biopedogeografică a stepei, silvostepei şi al pădurii de stejar
 • relieful determină apariţia unei zonalităţi altitudinale (etajare) cu apariţii de păduri de gorun, fag şi conifere şi a pajiştilor alpine
 • se diferenţiază unităţi zonale, etaje şi unităţi intrazonale
 1. UNITĂŢILE ZONALE:
 2. ZONA STEPEI ŞI SILVOSTEPEI – 0-300 m
 3. Stepa – 0-100m

– vegetaţia ( ierburi mărunte xerofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 19

 1. Silvostepa: - 100-300 m

– vegetaţia (ierburi mărunte xerofile şi pâlcuri de arbor cu specii termofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 19

 1. ZONA PĂDURII300-1800 m
 2. Etajul pădurii de foioase –300-1200 m
 3. Subetajul stejarului –300-500m (uneori chiar de la 100 m sau 200 m)
 4. Subetajul de amestec gorun şi fag -500-700 m
 5. Subetajul fagului – 700 –1200 m
 6. Etajul pădurilor de amestec fag şi conifere1200 -1400 m
 7. Etajul pădurii de conifere 1400 -1800 m
 8. ZONA ALPINĂ – la peste 1800 m
 9. Etajul subalpin- 1800 –2000 m
 10. Etajul pajiştilor alpine ( stepa rece) >2000 m
 11. UNITĂŢILE AZONALE ( INTRAZONALE)

Apar pe suprafeţe restrânse fiind impuse de tipul de rocă, intervenţia antropică şi microclimat.

Tipuri

 1. de luncă- vegetaţie de luncă (plante higrofite),faună caracteristică, soluri aluvionare
 2. de sărături- vegetaţie halofilă, faună caracteristică, soluri sărăturate ( soloneţuri şi solonceacuri)
 3. de nisip- vegetaţie psamofilă, faună caracteristică, soluri nisipoase( psamosoluri)
 4. de mlaştină- vegetaţie higrofilă, faună caracteristică, soluri turboase (organice
 5. VEGETAŢIA ŞI FAUNA ACVATICĂ
  1. Vegetaţia şi fauna apelor curgătoare şi lacurilor
  2. Vegetaţia şi fauna din Marea Neagră

Intervenţia antropică – a determinat modificări importante asupra elementelor biopedogeografice

 1. Vegetaţia:
 • înlocuirea completă a pădurilor cu pajişti secundare sau terenuri agricole
 • reducerea suprafeţelor forestiere-doar 27% în prezent din suprafaţa ţării
 • extinderea speciilor cu capacitate de regenerare mai mare dar slab productive ( fag, stejar, ţăpoşica de munte, etc.)
 1. Fauna:
 • în fauna spontană predominau elementele central- europene urmate de cele pontice şi sudice
 • unele specii au dispărut: bourul, antilopa de stepă, castorul ,zimbrul, elanul, vulturul bărbos
 • unele specii sunt pe cale de dispariţie: vulturul alb, bufniţa, dropia, acvila de munte
 • diminuarea habitatului unor specii : broasca ţestoasă
 • introducerea unor specii noi ( unele dăunătoare- gândacul de Colorado, filoxera): marmota, capra neagră, muflonul
 1. Solurile:
 • scăderea fertilităţii datorită utilizării unor tehnologii inadecvate
 • eroziunea de suprafaţă pe versanţi determinată de defrişări
 • clasele de soluri au o distribuţie aproximativ egală: – 25% molisoluri
 • 26% argiluvisoluri
 • 21% cambisoluri şi spodosoluri
 • 25% alte soluri


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>